INFORMACJA DLA RODZICÓW

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BURSY
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE BURSY SIÓSTR URSZULANEK UR
W TARNOWIE
na dzień 1 września 2021 r.


1. PODSTAWY PRAWNE
● Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910)
● Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
● Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
● Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)
● Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.)
● Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389)
● Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
● Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 ze zm.)
● Rozporządzenie MENiSz dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386)

2. CEL SPORZĄDZENIA REGULAMINU
Trwająca epidemia COVID-19 i związane z nią zagrożenie dla zdrowia uczniów i pracowników wymagają przygotowania bursy do pracy w innych niż dotychczas warunkach oraz dostosowania jej działalności do obowiązujących w czasie epidemii reguł bezpieczeństwa.
Celem przepisów zawartych w niniejszym regulaminie jest więc:
✓zapewnienie uczniom i pracownikom bursy takich warunków, które zmniejszą ryzyko zakażenia koronawirusem oraz ograniczą rozprzestrzenianie się go w bursie,
✓ustalenie zasad postępowania profilaktycznego w związku z COVID-19,
✓ustalenie zasad postępowania w przypadku potwierdzonego w placówce zachorowania z powodu koronawirusa.

3. Osoby z zewnątrz na terenie bursy
1.Ograniczone zostaje przebywanie na terenie bursy osób z zewnątrz. Rodzicom (opiekunom prawnym) zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Na terenie bursy mogą przebywać jedynie mieszkanki bursy oraz jej pracownicy przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.
2. Do budynku bursy mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, osoby z zewnątrz zobowiązane są do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu 1,5 metra od innych osób.

4. Organizacja bursy
1.Do bursy mogą mieszkać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczeń nie może uczestniczyć w życiu bursy.
2.Uczniowie w drodze do/ze szkoły muszą być zabezpieczeni we własne środki ochrony osobistej.
3.Przed każdym wejściem do bursy uczniowie zobowiązani są zdezynfekować ręce i zmierzyć temperaturę. Dezynfekcja rąk dokonywana jest na wyznaczonym stanowisku.
4. Na terenie bursy, nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Można to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa.
5.Podczas pobytu w bursie należy unikać większych skupisk i zachować bezpieczną odległość 1,5 metra (dystans społeczny).
6.Należy pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do bursy, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety, o ochronie podczas kichania i kaszlu oraz o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. Mycie rąk powinno odbywać się według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego.
7.Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice (prawni opiekunowie) powinni przekazać wychowawcom co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek na bieżąco przekazywać wychowawcy informacje o niepokojącym stanie zdrowia swojego dziecka.
9. Rodzice ucznia, którzy zauważą niepokojące objawy, sugerujące chorobę zakaźną u siebie lub u swojego dziecka, powinni podjąć decyzję o pozostawieniu dziecka w domu. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować wychowawcę bursy, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub z oddziałem zakaźnym.
10. Uczeń musi pozostać w domu także w przypadku, gdy osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym podlegają kwarantannie. Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do bursy. Przebywanie ucznia w domu z powodu kwarantanny musi być zgłoszone wychowawcom bursy.

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia COVID-19 u ucznia
1. Jeżeli pracownik bursy zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy, sugerujące chorobę zakaźną, w tym kaszel, trudności w oddychaniu lub inne widoczne objawy infekcji dróg oddechowych, powinien powiadomić telefonicznie wychowawcę.
2. Wychowawca decyduje o odizolowaniu ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), gdzie dodatkowo wykonuje pomiar temperatury ciała.
3. Stanem niepokojącym jest temperatura wskazująca na stan podgorączkowy lub gorączkę (min. 37,0°C - 38°C). Należy zwrócić uwagę, że dokładność pomiaru przy użyciu termometru bezdotykowego jest mniejsza. Na odczyt mają wpływ warunki środowiskowe (temperatura otoczenia, przeciąg), temperatura urządzenia, sposób przeprowadzenia pomiaru (miejsce, odległość), skóra badanego powinna być sucha.
4. Izolatorium jest pomieszczeniem służącym do odizolowania ucznia (lub pracownika), u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Wyposażone jest w termometr bezdotykowy, środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji oraz wodę do picia. W budynku funkcję tzw. Izolatorium pełni pokój z łazienką przy portierni.
5. O zaistniałej sytuacji wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia, właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (tel. alarmowy 602-430-042).
6. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są (zgodnie z obowiązującymi przepisami) jak najszybciej odebrać dziecko z bursy (rekomendowany jest własny środek transportu). Pracownik sprawujący opiekę nad uczniem powinien zachować szczególne środki ostrożności.
7. W przypadku, gdy stan zdrowia ucznia przebywającego w izolatorium ulega nagłemu pogorszeniu, należy wezwać pogotowie ratunkowe.
8. Rodzic (opiekun prawny) telefonicznie informuje wychowawcę o przybyciu na teren bursy. Wyznaczony pracownik, zachowując bezpieczną odległość, doprowadza ucznia do drzwi wejściowych oraz informuje rodzica o stanie zdrowia ucznia.
9. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z sanepidem, a o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników bursy.
10. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w bursie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
11. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
12. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musiały poddać się pozostałe mieszkanki bursy.

6. Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika
W przypadku, gdy uczeń lub pracownik bursy został skierowany do szpitala
z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

7. Postanowienia końcowe
1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
2. Każdy uczeń, jego rodzic (opiekun prawny), a także pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej przestrzegania.
3. Procedura może być modyfikowana.
4. Zasady, które nie zostały ujęte w powyższych procedurach, są regulowane przez rozporządzenia MEN i GIS oraz innymi stosownymi przepisami.